Bijbelrooster #8 - Esther

De geschiedenis van Esther is een bekende geschiedenis. Toch is het goed om elke dag een stukje uit deze geschiedenis te lezen.

Het boek Esther is genoemd naar de hoofdpersoon, een Joods meisje dat door Ahasveros, de koning van Perzië, tot koningin verkozen wordt. Esther 1 en 2 beschrijven hoe Esther koningin wordt. In Esther 3 lees je het plan om de Joden uit te roeien. In Esther 4-10 lees je hoe Esther haar volk weet te redden. Opvallend aan het boek Esther is dat je de Naam van God niet tegenkomt. Maar Gods zorg voor het Joodse volk blijkt wel duidelijk. De Heere waakt over Zijn volk, omdat Christus uit Israël geboren zal worden. De zorg van God over dit volk noem je de rode draad die door deze geschiedenis loopt. Probeer die te ontdekken onder het lezen.

Download het Bijbelrooster met de gesprekvragen

Lees meer over het magazine.