Serie 'Discipelen' Door Jezus geliefd

Johannes, zijn naam betekent God is genadig. Wat geeft Johannes door Gods genade een rijk getuigenis van de betekenis van zijn naam. Tot op de dag van vandaag spreekt hij als ooggetuige van de Heere Jezus, het Woord, de Opstanding en het Leven. Wie veel liefde van de Zaligmaker mag ontvangen, heeft zelf ook anderen lief. Zo schreef Johannes aan zijn evangelie, opdat ook gij geloven moogt (Joh.19:35).

Johannes is samen met Petrus wel de bekendste van de discipelen. Hij trok veel samen op met Petrus. Dat lees je in de evangeliën. In het evangelie dat Johannes zelf schreef lees je zijn naam niet. Hij noemt zichzelf de discipel welken Jezus liefhad (Joh.13:23, 19:26, 20:2, 21:7, 21:20). Dit is de zoon van Zebedeüs, de broer van Jakobus, de vriend van Petrus. Maar veel belangrijker nog: de discipel die door Jezus geliefd werd.

De jongste
De Heere Jezus, om Hem gaat het in het leven van Johannes. Nooit is Johannes de eerste ontmoeting met Jezus vergeten. Toen hij op hoge leeftijd het evangelie schreef, wist hij het zich nog zo goed te herinneren: En het was omtrent de tiende ure (Joh.1:40). Op die eerste dag bleef Johannes, samen met Andreas, bij Jezus. Hij was een discipel van Jezus vanaf het eerste uur. Hij was ook nog heel jong. De jongste discipel, een jongere tussen de zestien en de twintig! Je weet misschien ook wel dat Johannes heel oud is geworden. Een leven lang gebruikte de Heere hem in Zijn dienst. Getrokken, geroepen uit het vissersbedrijf van zijn vader om ooggetuige te zijn van Jezus.

Liefde
Die eerste dag begon met de het woord van Johannes de Doper: Zie het Lam Gods. Daar moest Johannes dus zijn, Hij was aangewezen als het grote Offerlam om de grote schuld van zondaren om Zich te nemen. Johannes wordt wel de apostel der liefde genoemd. Misschien heb jij ook wel het beeld van een heel zachtmoedige man, maar vergis je niet. Johannes had die liefde niet uit zichzelf. Samen met Jakobus, zijn broer, wenste hij vuur van de hemel om de Samaritaanse dorpsbewoners te vernietigen. Daar leerde hij van Jezus wat liefde betekent. Als Johannes later over liefde schrijft, schrijft hij over de liefde die uit God alleen is. Dat is Gods gave voor schuldige zondaren, van wie Johannes er een is. Hij schrijft: Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft (1 Joh.4:19).

Eeuwig leven
Johannes heeft ook als discipel veel van Jezus geleerd. De geliefde discipel was zeker niet zonder zonde. Hij hoorde dat iemand duivelen uitwierp door de naam van Jezus. Hij verbood het hem. Speelde hierin trots mee? Jezus wees hem terecht: Wie tegen ons niet is, die is voor ons. Later vraagt zijn moeder Salome aan Jezus of hij en zijn oudere broer Jakobus straks in het koninkrijk aan beide zijden van Jezus mogen zitten. Salome was mogelijk de zus van Maria, de moeder van Jezus. Zij komt dus aan haar Neef vragen of haar zonen de belangrijkste plaats kunnen krijgen. Johannes komt uit een welgesteld gezin, hij worstelt met aanzien en eer. Johannes was een onstuimige jongere, met zonden die jou en mij ook steeds weer bezetten. Dat wist hij zelf ook, dat leerde hij van Jezus. Hij schrijf in zijn eerste zendbrief: Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde (1Joh.1:7). Dat is het eeuwige leven, waar Johannes over schrijft. Daarin wordt Gods liefde voor Zijn wereld zichtbaar, opdat een ieder die in Zijn Zoon gelooft, het eeuwige leven heeft (Joh.3:16).

Jezus’ zorg
Johannes stond het dichtst bij Jezus. Hun vriendschap is bijzonder hecht geworden. Als Jezus aan het kruis hangt, staat Johannes aan de voet van het kruis en vertrouwt Jezus de zorg voor Zijn moeder Maria toe aan Johannes. Ook dacht Hij aan Johannes en droeg Maria op om als een moeder voor Johannes, de jongste van de discipelen, te zorgen. Natuurlijk kende Johannes Maria goed, omdat ze familie van elkaar waren. Jezus had ook (half) broers, maar vertrouwde Zijn moeder op dat moment aan Johannes toe.

Unieke getuige
Johannes schreef het zelf op in zijn evangelie, een heel bijzonder en rijk evangelie! Toen Mattheüs, Markus en Lukas hun evangelie al hadden geschreven, begon Johannes met schrijven. Het evangelie van Johannes is niet te vergelijken met die andere drie. Het is zo anders. Johannes is een unieke getuige van de Heere Jezus. Niemand stond dichter bij de Meester. Johannes voert zichzelf ook heel bewust in als getuige. Hij is bij hele bijzondere momenten ooggetuige! Zonder zijn naam te noemen, maakt hij duidelijk dat hij het allemaal gezien heeft. En als hij tot een afsluiting van zijn evangelie komt schrijft hij over de discipel welken Jezus liefhad. Dan schrijft hij: Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft (Joh.21:24).

Eerder al had hij het doel van dit alles heel kernachtig verwoord. Hij heeft alle dingen geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God en opdat gij gelovende het leven hebt in Zijn Naam (Joh.20:31). Heb jij zo zijn ooggetuigenverslag al gelezen? Wat noodzakelijk, maar ook heerlijk, om door het ware geloof Jezus te mogen zien als Gods gegeven Offer voor een verloren zondaar. Niets is beter dan het leven in de Heere Jezus te vinden. Johannes wenst het je van harte toe.

Tegenstellingen
Leven en dood, licht en duisternis, waarheid en leugen, liefde en haat, de liefde van God tegenover de liefde tot de wereld; Johannes schrijft heel duidelijk in tegenstellingen. Waar Paulus schrijft over de strijd tussen de oude en de nieuwe mens, schrijft Johannes heel radicaal: Een iegelijk die zondig, die heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend (1 Joh.3:6).

Schrijver van vijf Bijbelboeken

  • Het Evangelie van Johannes, waarin hij zichzelf als ooggetuige benoemt
  • Drie brieven van Johannes die in taalgebruik op het evangelie lijken en waarin hij ook ooggetuige is van Jezus.
  • Openbaring. Het laatste Bijbelboek is de Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten. Johannes ontvangt deze. Hij noemt zichzelf opnieuw een ooggetuige (Op.1:2).

Dit artikel verscheen eerder in Daniël.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: