Vraag maar raak

Vraag maar raak

Hoe weet je zeker of de Heere tot je ziel gesproken heeft?

De Heere spreekt altijd door Zijn Woord tot ons. Als we Zijn Woord lezen, naar de prediking luisteren, dan is dat Gods stem tot ons. De Heere openbaart Zich, met als doel dat zondaren Zijn roepstem zouden horen en verlost worden: Heden, zo gij Zijn stem hoort, verhardt uw hart niet (Ps. 95: 7,8)!

Helaas horen we Zijn stem niet. Door onze zonde zijn we doof voor de bedreigingen en de beloften van het Evangelie. Dat is een verdrietige werkelijkheid. Je schrikt niet van de eeuwige straf die komt als je je niet bekeert. Je wordt niet warm van de vriendelijke nodiging om tot Christus te komen en de toekomende toorn te ontvluchten. Daarvoor moet de Heere je ogen en oren openen.

Woord wekt tot leven
Het goede nieuws is dat Hij dat ook doet! Zijn Woord wekt tot het leven. Dat is het werk van God de Heilige Geest, Die je hart opent voor het Woord. Het is de machtige stem van het Evangelie – Gods levende stem – die zo in je hart klinkt, dat je op dat moment zeker weet dat de Heere tot je ziel spreekt. Daarvan zijn veel voorbeelden in de Bijbel te vinden. Een heel sprekend voorbeeld is de roeping van Levi. Hij zit in het tolhuis zijn werk te doen. Niets wijst erop dat hij op zoek is naar de Heere Jezus. Maar Jezus zoekt hém! Hij zegt: “Volg Mij”. Op dat machtswoord laat Levi zijn geldhandel los, staat hij op en volgt hij Jezus. Als je Levi op dat moment jouw vraag zou hebben gesteld: “Hoe weet je zeker of de Heere tot je ziel gesproken heeft?”, wat zou hij dan hebben gezegd? Ik denk dat hij zou zeggen: “Ik heb het zelf uit Zijn mond gehoord!”
Ik las daarover een mooi stukje in een preek van Alexander Comrie: “Het zalig aanbod van genade wordt tenslotte heel in het bijzonder aan deze mens alléén aan het hart gelegd. Niet alleen anderen worden geroepen, maar ook hij wordt geroepen om vergeving van zonden te ontvangen door het geloof in Christus Jezus. De Heere zegt dit: ‘Ik heb ú bij uw naam geroepen!’ Het is alsof Gods Geest zegt: ‘Wees goedsmoeds, de Meester roept ú!’” (Eigenschappen van het zaligmakend geloof, p. 360).

Weerklank in je hart
Het is zo’n wonder als de Heere Zijn Woord in je hart laat weerklinken. Dan laat de Heere je heel indringend je zonden zien. Zonden, die je voorheen wegstopte of waar je aan voorbij leefde. Je komt er niet meer los van. Je moet Jezus vinden of anders eeuwig verloren gaan. En je mág Hem vinden, door Zijn spreken. Dat maakt nederig en onwaardig. Het verandert je leven. Je oude mens krijgt de doodsteek. De nieuwe mens staat op. Dat is een strijd op leven en dood, maar ook een vreugde, omdat je door Gods spreken telkens weer aan Jezus’ voeten wordt gebracht. Het doet je verlangen naar meer onderwijs. Als je Levi – Matthéüs – in de nacht waarin de Heere Jezus werd gevangengenomen, zou hebben gevraagd: “Weet je het nog zo zeker als toen bij dat tolhuis?” Dan zou hij waarschijnlijk hebben gezegd: “Ik kan er niets meer van bekijken. Het is verloren…” Maar na de opstanding komt de Heere erop terug: Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden (Luk. 24: 45). En dan gelooft Levi het weer. Het weerklinkt weer in zijn – door Christus geopende – hart. Dat is een herkenbaar patroon in het leven van Gods kinderen: de Heere komt terug op Zijn eigen Woord. Gelukkig maar!

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: