Pinksterfeest

Pinksterfeest

Komende zondag is het Pinksterfeest. Misschien preekt of leest de dominee of de ouderling in de kerk wel uit Handelingen 2, over het Pinksterfeest in de Bijbel. Er is een Persoon waar je zeker over zult horen: de Heilige Geest. Hij kwam op het Pinksterfeest, als de Trooster Die de Heere Jezus beloofd had. Hij is God, samen met de Vader en de Heere Jezus.

Wat doet de Heilige Geest?
Wat is het werk van de Heilige Geest? Lees maar mee in de Heidelbergse Catechismus. In zondag 20 lezen we dat de Heilige Geest ‘mij door een waar geloof Christus en al Zijn weldaden deelachtig maakt’. Wat betekent dat? De Heilige Geest laat je al je zonden zien. Je krijgt er verdriet over. Er komt liefde tot de Heere in je hart. Je gaat proberen om niet meer te zondigen tegen die goede God. En toch merk je dat je zelf je schuld niet kunt betalen. Daar is een Ander voor nodig: de Heere Jezus. Het is ook het werk van de Heilige Geest om in je hart plaats te maken voor de Heere Jezus.

Klein kindje
Het werk van de Heilige Geest is: heilig maken. Daarom heet Hij ook Heilige Geest. Dominee Boston gebruikt een mooi voorbeeld. Als je een klein kindje een bord met heerlijk eten voorzet, dan zal dat kleine kindje naast dat bord sterven van de honger. Het kan immers zelf nog niet eten. Het is nodig dat de vader of moeder het eten op een lepel schept en in de mond van het kindje doet. Dan kan het eten. Dat is nu het werk van de Heilige Geest. Wat de Heere Jezus heeft verdiend voor Zijn kinderen, geeft de Heilige Geest aan hen.

Troost
Als je de Heere liefhebt, wil je graag leven zoals Hij dat wil. Maar telkens doe je weer verkeerde dingen. Je moet vechten tegen je eigen boze hart, de duivel en de wereld. Dit maakt je soms zo verdrietig. Dan heb je troost nodig. Dit vechten hoef je gelukkig niet alleen te doen. Daar wil de Heilige Geest je bij helpen. Dat lezen we ook in zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus: de Heilige Geest troost je en blijft eeuwig bij je. Dat betekent altijd, dat houdt nooit op.

Zendelingen
De Heilige Geest geeft mensen het geloof. Hij gebruikt daarbij het Woord van God. Daarom is het belangrijk om in de Bijbel te lezen en naar de kerk te gaan.
Met Pinksteren denken we er aan wat er op het Pinksterfeest in de Bijbel gebeurde. Niet alleen de Joden, maar ook de heidenen kregen de Heilige Geest. Daarom moesten de apostelen het Woord van de Heere ook in andere landen gaan brengen. In de Mattheüs 28 : 19 zegt de Heere Jezus: “Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.” Daarom is het Woord van God ook in ons land gekomen. En daarom gaan er zendelingen uit in ons eigen land en naar andere landen om het Woord van de Heere te brengen. Daarbij is het werk van de Heilige Geest onmisbaar.

Je hart openen
Voor je uit de Bijbel leest en voor je naar de kerk gaat, mag je vragen of de Heilige Geest het Woord wil zegenen, of Hij je hart wil openen. Want zonder de Heilige Geest blijft je hart koud en hard. Maar vraag dit dan niet alleen voor jezelf. Vraag ook aan de Heere of Hij het werk van zendelingen en evangelisten wil zegenen.

Dit artikel verscheen eerder in Daniël.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: