De liefde van God

In de gezellige woonkamer van dominee en mevrouw Hoogerland gaat het over de liefde van God uit 1 Korinthe 13. Bewogen en vanuit een gunnend hart geeft de Zeeuwse predikant antwoord op een aantal vragen. “Het is zo belangrijk dat onze jongeren deze liefde uit 1 Korinthe 13 proeven. Dat bewaart ze voor de zonde,” legt de dominee uit.

Dominee G. Hoogerland vertelt waarom Paulus de Korinthebrief schreef. “Paulus werkte anderhalf jaar in deze grote gemeente. Er was onenigheid onderling en door deze brief geeft hij de gemeente raad en leiding. In de eerste hoofdstukken waarschuwt hij tegen verdeeldheid en vermaant hij de welsprekenden die Paulus verachten. Er is ook een geval van bloedschande in die gemeente en daarom geeft hij hen onderwijs over het huwelijk. Verder noemt Paulus de voorschriften en gebruiken ten opzichte van het eten van offervlees en met betrekking tot kleding en hoofdbedekking. Ook geeft hij nog aanwijzingen voor het Heilig Avondmaal. Hij vervolgt dan met de bespreking van de geestelijke gaven in hoofdstuk 12. In hoofdstuk 13 gaat Paulus heel diep in op de uitnemendste gave, dat is de gave van de liefde. Al ware het dat ik de talen der mensen en der Engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal of een luidende schel geworden. Paulus werkt in dat hoofdstuk heel duidelijk uit wat die liefde inhoudt.”

Wat wordt bedoeld met ‘God is Liefde’?
“Liefde is één van Gods eigenschappen. God is niet als een mens die eigenschappen heeft, maar Gods eigenschappen zijn God. Dat geldt ook voor Zijn rechtvaardigheid, Zijn heiligheid, Zijn barmhartigheid enzovoort. We moeten de liefde van God niet eenzijdig belichten. Dan krijg je een eenzijdig beeld van God. Om de liefde in het hart van een mens te schenken, is Gods recht hersteld in Christus voor Zijn uitverkorenen. Jongeren willen eerlijk behandeld worden. In het openbare gebed in de zondagmorgendienst probeer ik altijd voor de jeugd te bidden. Het lijkt misschien een gewoonte, maar ik begeer dat te doen uit liefde voor hen in deze moeilijke tijd. Want de Heere gaat zeker met Zijn werk door, ook in deze tijd!”

Wat heeft liefde en geloof met elkaar te maken?
“In Romeinen 8 kun je lezen wat God heeft gedaan door het geven van Zijn Zoon. Daarmee bevestigt Hij Zijn liefde jegens mensen uit het menselijk geslacht. In Johannes 3 vers 16 lees je hier ook over. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Het is een bevestiging van Zijn liefde en dat moet persoonlijk beleefd worden. Voor die persoonlijke beleving is het ware geloof nodig. Door de doop ben jij als jongere afgezonderd. Op het erf van het verbond komt de prediking tot ons. Daarin komt de eis van bekering tot ons, maar ook de mogelijkheid bij God vandaan. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij de Heere.

Dit interview helemaal lezen? Kijk dan op bladzijde 8-11 van Daniël #17.

Lees verder in het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: