Zingen in de kerk

Een vraag

In coronatijd is zingen in de kerk een discussiepunt. Wel of niet zingen? Over allerlei argumenten voor of tegen gaat dit blog niet. Wel over een opmerking die ik hoorde. “Dan zingen we toch niet, het gaat toch om de prediking van het Woord”. Dat laatste is zeker waar. De Heere werkt door Zijn Woord en Geest. Maar is zingen dan een bijkomstigheid?

Zingen Bijbels?
Bij alle vragen die er zijn is het belangrijk dat wij ons laten leiden door Gods Woord. Al bij de schepping wordt er gezongen. De engelen zingen tot eer van hun Schepper. In de Bijbel klinkt heel vaak de oproep om te zingen en de Heere te loven: Zingt Gode, psalmzingt Zijn Naam (Ps. 68:5).
In de tempeldienst werden psalmen gezongen door de Levieten als zangers. In de psalmen worden Gods grote daden in herinnering gebracht en wordt de Heere rechtstreeks aangesproken als in een gebed. In het Nieuwe Testament wordt het meest het psalmenboek geciteeerd. De Heere Jezus zingt Zelf de lofzang na de Paasmaaltijd en de instelling van het Heilig Avondmaal. Zingen is ook de toekomst van Gods Kerk. In Openbaring lezen we van de zangers aan de glazen zee die het gezang van Mozes en van het Lam zingen.

Het doel
Daar is de Bijbel duidelijk over. Zingen is als eerste tot eer van God. De Heere heeft ons geschapen met een mond en tong om Hem lof toe te brengen. Dat is door de zondeval zo anders geworden. Onze mond wordt een geopend graf genoemd. Maar als je de Heere mag kennen en liefhebben, wil je ook tot Hem zingen en zeker niet alleen in de kerk. ‘’k Zal zijn lof, zelfs in de nacht, zingen daar ik Hem verwacht…’. Zingen is ook als dienst aan de naaste: Leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart (Kol. 3:16).

Met mond en hart
Zingen in de kerk is een antwoord op de preek die je hebt gehoord. Zingen met mond en hart. Is de inhoud van de psalmen ook wat er in jouw hart leeft? Wat er in je leeft wil je toch ook uiten? En als je dat mist, wil de Heere erom gevraagd worden, biddend en zingend. Zingen in de kerk is dus belangrijk, daarom de oproep aan jou:

Laat ‘s HEEREN lof ten Hemel rijzen;
Hoe goed is ‘t onzen God te prijzen!
’t Betaamt ons psalmen aan te heffen,
Die lieflijk zijn, en harten treffen.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: