De wederkomst

Timotheüs De wederkomst

Eens komt Christus terug. Misschien al snel. Maar… wat zal er dan precies gebeuren? Waarschijnlijk heb je daar wel eens over nagedacht. Maar kloppen jou gedachten ook?

In deze vierdelige podcastserie neemt ds. J. de Kok uit uit Sint Annaland je mee en wordt er stilgestaan bij wat Gods Woord ons zegt over de wederkomst van de Heere. Benieuwd? Luister maar.

Uit de geloofsbelijdenis

Vraag 52 - Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden ? Antw. Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofde even Denzelfde Die Zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al den vloek van mij weggenomen heeft, tot een Rechter uit den hemel verwacht, Die al Zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot Zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal.

- Heidelbergse Catechismus -

Gespreksvragen

1. Ken je nog meer Schriftgedeelten die over de opstanding uit de doden
spreken?

2. Wat is de les van Mattheüs 24:45-51 in het licht van deze podcast?

3. Zoek Mattheüs 6:21 op. Hoe zou je deze woorden toepassen op wat je hoorde
in de podcast?

4. Wat kun je in het licht van de podcast zeggen over Romeinen 8:22?

5. Wat zou je antwoorden aan iemand die tegen je zegt dat het onmogelijk is
dat vergane lichamen weer opgewekt worden?

6. Hoe is de opstanding uit de doden tot troost voor Job? (Job 19:25 +
kanttekeningen)

Boeken

I. Ambrosius

Het zien op Jezus

Ds. C.G. Vreugdenhil

Zie, Ik kom haastig

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: