Nadenk over de Bijbel

Timotheüs Nadenken over de Bijbel

‘Ja, dat staat wel in de Bijbel, maar waarom zou ik daar naar luisteren?’ Misschien herken je de vraag wel: Waarom heeft de Bijbel gezag? Of waarom heb ik de Bijbel nodig? Je hoort preken over Bijbelteksten en als je bepaalde keuzes wilt maken hoor je al snel: ‘Zou de Bijbel daar iets over zeggen?’ Waarom geloven christenen wat er in de Bijbel staat?

In deze vierdelige podcastserie geven ouderling Mouthaan, ouderling Van Gurp en ouderling Roukens je antwoord op deze vragen in de serie 'Nadenken over de Bijbel'.

Uit de geloofsbelijdenis

Artikel 3 - Wij belijden dat dit Woord van God niet is gezonden noch voortgebacht door den wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heilige Geest gedreven zijnde, hebben gesproken, gelijk de heilige Petrus zegt. Daarna heeft God, door een bijzondere zorg, die Hij voor ons en onze zaligheid draagt, Zijn knechten de profeten en apostelen geboden Zijn geopenbaarde woord bij geschrift te stellen; en Hij zelf heeft met Zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. Hierom noemen wij zulke schriften: Heilige en Goddelijke Schriften.

- Belijdenis Des Geloofs -

Gespreksvragen

1. In Lukas 16:31 lees je hoe belangrijk de Heere Jezus de Bijbel vindt. Leg
dat eens uit.

2. Petrus zegt dat wij geen ‘kunstig verdichte fabelen zijn nagevolgd’. Welk
argument gebruikt hij daarvoor?

3. Wat is volgens Guido de Brès (NGB, artikel 5) de belangrijkste reden dat de
Bijbel betrouwbaar is? Welke andere redenen worden ook genoemd?

4. Wat hebben visie op de Bijbel en visie op de mens met elkaar te maken?

5. Hoe zou je aan een buitenstaander uitleggen dat Gods Woord noodzakelijk is
voor een goed leven?

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: