Biddend hopen

Biddend hopen

Ken je dat verdriet in je binnenste… Die roep naar God? Het hopen op Zijn stem? Maar ook de stilte. Het wachten op een antwoord?

Er kunnen veel verschillende tijden in je leven zijn. Toen ik klein was, las ik weleens over boosheid tegen de Heere. Ik las dat er mensen waren die vaak vroegen: ‘Waarom?’ Ik begreep het niet. Toen ik ouder werd zag ik in dat er tijden kunnen komen dat schaduwen je leven binnendringen. Dat je het niet meer weet. Dat je hulp nodig hebt. Dat donkerheid komt. Dat je licht wilt hebben. Dat alles maar niet komt zoals je hoopt.

Ken je die vragen: Waarom gebeurt dit in mijn leven? Waar bent U Heere? Waarom kan ik niet zien dat ik een zondig hart heb? Waarom helpt U me niet, nu ik U zo nodig heb?

Die worsteling. Die kan zo groot zijn. Die kan zo moeilijk zijn. Onbegrepen wegen. En geen gehoor bij God. Hoe komt dit toch?

Niet al onze gebeden worden verhoord. God Zelf weet wat het beste voor ons is. Toch is het goed om je leven eens na te gaan. Want God zegt in Zijn Woord: “Ziet, de hand des Heeren is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen ulieden en tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van ulieden, dat Hij niet hoort.” (Jesaja 59: 1-2).

Kijk dan eens naar jezelf. Moet je niet zeggen: ‘Ik heb het verdiend dat de Heere niet naar me luistert?’ De Heere zegt: “Verlaat de slechtigheden, en leeft; en treedt in den weg des verstands” (Spreuken 9: 6).

Ik hoorde een dominee pas zeggen dat we zo graag van twee walletjes willen eten. De wereld dienen en dan zondag naar de kerk gaan. Zo willen we de hemel in. Zo willen we verhoring krijgen op onze gebeden. We willen doen wat wij fijn vinden. En toch moet God ons ook helpen. Zie je hoe hypocriet we vaak zijn?

Maar er zijn ook mensen die de Heere wel wil horen en verhoren. In psalm 34: 18 lees ik: “Zij roepen, en de HEERE hoort, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden.” Het zijn Zijn kinderen. De mensen die Hem dienen en vrezen.

Ben jij weleens boos op de Heere? Heb jij een onverhoord gebed? Voel jij je verlaten en weet je niet meer hoe het moet? Kijk dan je leven na en beter je. Treedt op de weg des verstands. Zoekt den Heere. Blijf bidden, vragen en hopen. “Allen, die U verwachten, zullen niet beschaamd worden.” (Psalm 25: 3).

Jacolien Geluk

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: