Wekenfeest, Pinksterfeest

Bijbelrooster #10 - Wekenfeest, Pinksterfeest

Wekenfeest, oogstfeest, feest van de eerstelingen, pijl naar Pinksteren, belofte van de Heilige Geest.
Je leest erover in de eerste week van het Bijbelrooster. Op de vijftigste dag na het Pascha werd oudtestamentisch een dankfeest gevierd. Dit feest werd ook wekenfeest of feest van de eerstelingen genoemd. Ook wij vieren vijftig dagen na Pasen een dankfeest, het Pinksterfeest. In het Oude Testament lezen we de belofte over de komst van de Heilige Geest. Wat er op het eerste nieuwtestamentische Pinksterfeest gebeurde, lees je in de tweede week van het Bijbelrooster.

Gods belofte werd heerlijk vervuld. De Heilige Geest werd uitgestort. In de geloofsbelijdenis van Nicéa kun je duidelijk lezen Wie de Heilige Geest is en wat Zijn werk is. Ik geloof in de Heilige Geest, Die Heere is en levend maakt, Die van de Vader en de Zoon uitgaat, Die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten (…) Die nog doorgaat met Zijn vergaderend werk.
Heer’ ik hoor van rijke zegen
Die Gij uitstort keer op keer.
Laat ook van die milde regen
dropp’ len vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij.
Dropp’ len vallen ook op mij.
download het bijbelrooster met de gespreksvragen.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: