De Heilige Geest komt!

De Heilige Geest komt!

Het ongedierte schoot alle kanten op toen de koning zich een weg baande door het onkruid. De voordeur was dichtgetimmerd. Alleen de rook die door de kieren van het dak omhoog kringelde, verraadde dat er iemand moest wonen. De muren van het zwaar vervallen huisje waren verzakt. Geen raam was nog heel. Iets wat ooit een gordijn moet zijn geweest, hing half naar buiten. Met zijn vuist bonsde de koning op de deur. “Doe open, ik wil hier vannacht slapen!” Tijd om tegen te sputteren had de bedelaar niet. Met luide stem vervolgde de koning: “Ik betaal al uw schulden, en zal zorgen dat uw huisje weer als nieuw wordt. Helemaal geschikt voor mij om er in te wonen.” Haastig begon de bedelaar zijn gebarricadeerde deur open te maken. Hij kon niet anders meer.

Onvoorstelbaar dat dit ooit zou gebeuren, vind je niet? Toch is zoiets al heel vaak gebeurd. Denk je eens in: God, de Heilige Geest, Die in een mensenhart komt wonen! Inderdaad, je kunt geen redenen bedenken waarom Hij in je hart zou komen. Wel veel redenen waarom Hij weg zou blijven. Maar het houdt de Heilige Geest niet tegen!

Een geschikt huis?
Zou de Heilige Geest ooit in jouw hart kunnen komen wonen? Misschien is het zelfs nog nooit in je gedachten opgekomen. Uit de Bijbel weten we dat de Heilige Geest in de meest vuile zondaarsharten Zijn woning wil maken. De Heilige Geest wordt met die opdracht gestuurd door de Heere Jezus. Net zoals Hij Zelf werd gestuurd door Zijn Vader. Niet om te roepen rechtvaardigen, maar zóndaars tot bekering. De Heilige Geest wordt ook gestuurd door God de Vader. Net zoals Hij Zijn Zoon naar deze verloren wereld zond. De Heilige Geest is op zoek naar geestelijke puinhopen van mensen zoals jij en ik. Met eerbied gesproken: Hij is echt niet op zoek naar opgeknapte heilige huisjes. Hij klopt aan bij ruïnes en bouwvallen. Hij komt niet om iets te halen bij rijke mensen, maar om alles te brengen bij verloren zondaren. Hij staat voor de deur van je hart met Zijn armen vol genadegaven. Zijn armen zijn gevuld met alles wat jij mist.

Armen vol geschenken
De Heilige Geest komt dus niet met lege handen bij zondaarsharten. De Heere Jezus leert ons wat Hij meeneemt. En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel (Joh.16:8). Ben je blind voor je zondige leven? De Geest wordt gestuurd om je te overtuigen van zonde. Zie je geen waarde in het offer van Christus? De Geest is gekomen om te overtuigen van gerechtigheid. Hij laat zien dat wij gerechtigheid voor God nodig hebben en dat Christus dat heeft verdiend. Leef je onbezorgd? Besef je niet dat alle zondaren met de duivel veroordeeld worden tot de hel? De Geest is gekomen om te overtuigen van oordeel. Welke genadegaven neemt de Geest nog meer mee? Eigenlijk alles wat de Heere Jezus verdiend heeft. Jezus zegt: “Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen” (Johannes 16:14). Eigenlijk is het Christus Zelf die uitdeelt, dóór de Heilige Geest. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja, ook de wederhorigen, om bij U te wonen, o HEERE God! (Ps.68:19). Ben jij ‘wederhorig’, ongehoorzaam? Ga je nog steeds je eigen weg zonder de Heere? De Geest is naar de aarde gezonden om gaven uit te delen voor wederhorigen. Heb je veel zonden gedaan? De Geest komt met het allesreinigende bloed van Christus. Leid je een zondig leven? De Geest komt met levensvernieuwende genade. Hij zal u in al de waarheid leiden (Joh.16:13).

Ik bid om het werk van de Heilige Geest, waarom komt Hij nog niet?
Gods Geest werkt verassend. Nooit op de manier die wij bedacht hadden. Maar wel is zeker dat de Heilige Geest komt waar Hij verwacht wordt. Daar lezen we over bij de discipelen in Handelingen Er zijn drie woorden die dan opvallen: zien, volharden en smeken.

Zien – De Heere Jezus zei: En zie, Ik zend de belofte Mijns Vaders op u. Hier krijgen de discipelen de opdracht om te zien op Jezus’ Woord: “Ik zend!”. Dit neemt de twijfel weg. De discipelen moesten zien op hun Meester, Die vlak daarna ten hemel zou varen. Van Zijn zegenende handen moesten ze het verwachten. Dáár zou de gave van de Heilige Geest vandaan komen. Waar verwacht jij het van? Kijk jij ook omhoog? Of verwacht je het van je eigen bidden en lezen? Nee, zelfs met het verwachten verdien je niets. Verwachten is omhoog kijken naar de nog steeds zegenende handen van de Zaligmaker. Zeker, dit gelovig verwachten, komt niet bij jezelf vandaan. Ook dat komt uit die zegenende handen. Bid jij daar om? Iedere dag?

Volharden – De Heere Jezus zei: Maar blijft gij in de stad Jeruzalem totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Ze moesten daar blíjven. Niet weggaan dus, maar blijven tótdat God Zijn belofte vervulde. Daar is vertrouwen voor nodig. De discipelen zeiden niet: “Misschien moet ik dan wel mijn hele leven in Jeruzalem blijven!” Ze vroegen niet: “En wat als de Geest dan niet komt?” Nee, ze volhardden in bidden en smeken. Dat vraagt de Heere ook van jou en mij. Het is niet vreemd als de Heere op Zich laat wachten. Word daarom niet moedeloos als het lang duurt, maar blijf de Heere verwachten, en hoop op Zijn Woord.

Smeken – Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken (Hand.1:14). Waarom nog bidden en smeken? Jezus had toch beloofd: “Zie, Ik zend”? Zo wil de Heere het: in de weg van bidden en smeken. De Heere zal ook in jouw hart niet werken buiten het bidden en smeken om. Stel je voor dat de discipelen hadden gezegd: “Ziezo, de Heere heeft beloofd dat de Geest zal komen. Nu maar afwachten.” Dat zou toch niet kloppen? In het bidden en smeken werden de discipelen zelf steeds kleiner, afhankelijker en onwaardiger. Steeds vuriger verlangden ze naar de vervulling van de belofte. De Heere geeft Zijn belofte gewoonlijk óp het gebed. Hij ziet jou en mij graag smeken, zodat we Hem alleen de eer geven als Hij komt.

Met je vrienden
Slechts elf discipelen kregen de belofte van de Heilige Geest. Maar we lezen over ongeveer 120 mensen die volharden en smeken om de komst van de belofte. De vrienden van deze elf discipelen waren niet jaloers of vol argwaan. Ze vroegen niet: zou het wel waar zijn dat Jezus hen dat beloofde? Nee, ze verblijdden zich in de belofte voor anderen, en verwachtten het ook voor zichzelf.
Heb jij zulke vrienden? Vrienden die je wat deze dingen betreft alles gunnen? Die mét jou de komst van de Heere in je leven verwachten? Vrienden die dezelfde verwachting hebben en die hetzelfde gebed bidden? Ben jij zelf zo’n vriend of vriendin? Misschien ken je zulke mensen, maar zijn het je vrienden nog niet. Misschien kun je vriendschap sluiten?

Stille tijd
“Volharden in bidden en smeken”. Hoe is dat bij jou? Ben jij trouw in je stille tijd? Een paar tips voor het persoonlijk Bijbellezen:
• Zet je telefoon uit. Als je aan het appen bent, zeg gewoon dat je nu stille tijd gaat houden. Dan verwacht de ander niet direct antwoord.
• Vraag de Heere vooraf om Zijn zegen. Als Hij het niet zegent, gaat het voorbij aan je hart.
• Gebruik papier en pen. Schrijf de tekst over in je eigen woorden.
• Stel jezelf een paar vragen over de tekst. Schrijf de antwoorden op. De volgende vragen zijn gemakkelijk te onthouden door het gebruik van de tekentjes.

  • Wat zegt dit over Wie de Heere is?
  • Wat zegt dit over mij?
    -> Wat moet ik doen?
  • Wat is bemoedigend?
  • Wat is bestraffend?

Ga met hetgeen je hebt gelezen op je knieën.
Bijvoorbeeld:
• Vraag of de Heere in je hart wil brengen wat je hebt gelezen.
• Belijd de zonden die het Bijbelgedeelte aanwees.
• Leg je vinger bij Gods Woord. Vraag nederig: Heere, wilt U doen wat U zelf zegt?
• Bid om genade om gehoorzaam te mogen zijn aan de opdracht uit het Bijbelgedeelte.
• Dank de Heere voor Zijn Woord.

Dit artikel verscheen eerder in Daniël.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: