De Evangeliën Het Evangelie van Markus

Wie schreef het?
Markus is de schrijver van het oudste en kortste evangelie. Waarschijnlijk is hij de jongeman, die de Heere Jezus volgt, als Hij in Gethsemané gevangen wordt genomen (Mar. 14:51-52). Later komen we hem tegen in Handelingen, soms onder de naam Johannes Markus of Johannes. In de woning van zijn moeder kwamen de eerste christenen samen (Hand. 12:12). Hij gaat met Paulus en Barnabas mee op de eerste zendingsreis (Hand. 12:25 en 13:5), maar komt al snel weer terug naar Jeruzalem (Hand. 13:13). Op de tweede zendingsreis wil Barnabas hem meenemen, maar Paulus niet. Zo is hij er de oorzaak van dat Paulus en Barnabas gescheiden verder gaan (Hand. 15:37-38). Ook in de brieven van Paulus wordt hij een aantal keren genoemd (Kol. 4:10 en Fil.:24). Uit 2 Timotheüs 4:11 blijkt dat Paulus en Markus elkaar niet definitief hebben verlaten, maar dat Paulus hem weer bij zich wil hebben. Markus was niet alleen betrokken bij het zendingswerk van Paulus, maar ook bij dat van Petrus. Petrus noemt hem zelfs ‘mijn zoon’ (1 Petr. 5:13). Markus heeft zijn evangelie met name gebaseerd op wat Petrus hem verteld heeft. In de Vroege Kerk staat hij al bekend als ‘de tolk van Petrus’.

Aan wie is het gericht?
Markus heeft zijn evangelie geschreven voor de christenen uit de heidenen. Dit blijkt onder meer uit het feit dat hij Joodse gebruiken (Mar. 7:3-4) en munteenheden (Mar. 12:42) uitlegt. Waarschijnlijk was het evangelie allereerst bedoeld voor de gemeente van Rome, waar Petrus werkzaam was. Zo noemt Markus als enige evangelist Alexander en Rufus, de zonen van Simon van Cyrene (Mar. 15:21). Rufus was in de gemeente van Rome bekend (Rom. 16:13). Velen gaan er vanuit dat Markus de prediking van Petrus heeft opgeschreven. Petrus heeft dus in Rome, bij de christenen uit de heidenen, niet anders gedaan dan verkondigd wat Jezus gezegd en gedaan heeft!

Wat is de kern?
Markus geeft direct in Markus 1 aan waar het hem om gaat:het begin des Evangelies van Jezus Christus, den Zoon van God. Jezus is de beloofde Messias en Hij is de Zoon van God. Markus laat Jezus vooral zien als de lijdende Zoon des mensen. Een derde van het evangelie gaat over het lijden en sterven van Jezus. In Markus 11 begint met de intocht in Jeruzalem de lijdensgeschiedenis (eigenlijk al in Mar. 8 met de eerste aankondiging van het lijden). Vanaf het begin van het evangelie wordt het lijden van Jezus al zichtbaar (bijv. Mar. 2:20 en 3:6 en 19). Jezus is de Zoon des mensen (vgl. Dan. 7:13-14) en de lijdende Knecht van de HEERE (Jes. 53).

Hoe is de indeling?
Het evangelie naar Markus is heel kort en kernachtig. Markus heeft geen uitweidingen, maar alle gebeurtenissen worden kort en zakelijk achter elkaar verteld. Hij vertelt vooral gebeurtenissen, terwijl er weinig toespraken en gelijkenissen van Jezus verteld worden. Opvallend is de tweedeling:eerst in Galilea, waar Jezus eerst publiek optreedt (1:14-8:26) en daarna vooral voor de discipelen (8:27-9:50) en daarna in Jeruzalem, waar direct lijdensgeschiedenis begint.

Wat is bijzonder?
Markus heeft zijn evangelie opgeschreven uit de mond van Petrus. Het evangelie begint dan ook bijna direct met de roeping van Petrus (Mar. 1:16-18). Verder worden in dit evangelie ook meer details uit het leven van Petrus weergegeven, dan in de andere evangeliën (bijv. in Mar. 1,29-31 en 35-36 en in Mar. 11:20-21). Opvallend is dat vooral de donkere kanten van het leven van Petrus worden vermeld. Uitvoerig komen zijn tekortkomingen naar voren, terwijl er terughoudend wordt gesproken over wat tot eer van Petrus zou kunnen strekken.
Rondom de centrale plaats van het lijden van de Heere Jezus zijn er twee opvallende dingen. Allereerst wordt het woordje ‘weg’ vaak gebruikt. In het hele evangelie is Jezus onderweg naar Zijn lijden en streven. Daarnaast is het zogenaamde ‘Messiasgeheim’ opvallend in Markus. Steeds opnieuw vraagt de Heere Jezus Zijn discipelen om pas na Zijn opstanding te spreken over Zijn wonderen en wie Hij is (bijv. Mar. 8:30 en Mar. 9:9). Jezus is de Messias, maar niet zoals de Joden Hem verwachten. Twee details, die kenmerkend zijn voor Markus, zijn het vaak gebruikte woordje ‘terstond’ en het gebruik van verkleinwoorden.

Wat is de spits?
Markus laat vooral de Heere Jezus zien als de Zoon des mensen in Zijn lijden en sterven. Vanaf het begin van het evangelie wordt het al duidelijk dat het daarop uitloopt. Het lijden en sterven van Christus is de kern van de prediking van Petrus in Rome en de boodschap van Markus. Het is het Evangelie van Jezus Christus (Mar. 1:1) voor alle tijden en plaatsen!
Wat doe jij met het evangelie van het lijden en sterven van de Heere Jezus? De discipelen geloofden het evangelie van Jezus’ lijden en opstanding ook niet. Als een refrein klinkt het in Markus 16: Zij geloofden het niet. Totdat de Heere Jezus Zelf komt! Dan wordt je ongeloof schuld en zonde! Maar dan schenkt Hij ook geloof! Zie jij zo ook uit naar Zijn komst in je leven? Zo wie achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, en neme zijn kruis op en volge Mij (Mar. 8:34).
Juist die ‘ongelovige’ discipelen worden de verkondigers van het Evangelie! Iedere volgeling van Hem wil het Evangelie doorgeven. Op school, op straat, op je werk! Misschien wel als zendeling, evangelist of dominee! Het Evangelie moet overal gebracht worden. Vanuit de hemel zorgt de Heere voor de voortgang van Zijn Woord (Mar. 16:19-20).

INDELING VAN MARKUS
1:1-13 Inleiding
1:14-9:50 Jezus’ prediking en werk in Galilea
10:1-52 Jezus onderweg naar Jeruzalem
11:1-13:37 Jezus’ prediking en werk in Jeruzalem
14:1-16:20 Jezus’ lijden, sterven en opstanding

Henri Keurhorst

Dit artikel verscheen eerder in Daniël.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: