'Strijd in het geloof'

De apostel Paulus gebruikte vaak praktische voorbeelden uit het dagelijks leven. De uitrusting van een soldaat is zo’n beeld. Zoals een soldaat zich beschermt met zijn harnas en zijn wapens, zo moet een christen zich beschermen met de ‘wapenrusting Gods’ tegen de aanvallen van de satan.

Paulus, de bekende heidenapostel, schrijft in zijn brief aan de gemeente in Efeze over het aandoen van de ‘gehele wapenrusting Gods’. De uitdrukking ‘de geestelijke wapenrusting’ is afgeleid van deze woorden.

Voorts, mijne broeders, wordt krachtig in den Heere en in de sterkte Zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag en alles verricht hebbende, staande blijven (Efeze 6:10-13).

Paulus leefde rond het jaar 10 tot ongeveer 67 na Christus. In zijn tijd maakten de Romeinen de dienst uit. Als je een kaart opzoekt van het Romeinse rijk in die dagen, dan zie je dat dit een enorm groot rijk was. Dit gebied moest natuurlijk gecontroleerd worden. De aanwezigheid van Romeinse soldaten was voor de inwoners dan ook een vertrouwd straatbeeld.
In zijn brieven heeft Paulus een enorme schat aan onderwijs nagelaten. God de Heilige Geest heeft hem de gaven en inspiratie gegeven om de woorden van God aan het perkament toe te vertrouwen. Tot onderwijs en troost van de gemeenten in die tijd. Tot grote zegen voor alle christenen die na hem leefden en nu nog steeds leven. Onderwijs, ook voor jou!

In zijn geestelijk onderwijs maakt Paulus regelmatig gebruik van voorbeelden uit het dagelijks leven. Denk maar aan de vergelijking van een knecht van God met een soldaat, een atleet en een landbouwer (2 Timótheüs 2:4-6). Een paar hoofdstukken verder vergelijkt Paulus zijn leven met een wedloop (2 Timótheüs 4). Daarbij verwijst hij naar de veel gehouden spelen in die tijd, waarbij atleten hun parcours liepen. Tot slot vergelijkt hij de geestelijke wapens waarmee een christen zich kan beschermen, met de verschillende onderdelen van de uitrusting van een Romeinse soldaat (Efeze 6).

Meer lezen hierover? Kijk dan op bladzijde 8-11 van Daniël #22

Lees verder over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: