Vraag maar raak

Vraag maar raak

Hoe kun je bekeerd worden? Als ik bid dan lukt het niet en ik kan het zelf niet.

Alle jongeren weten dat ze bekeerd moeten worden. Bekeren ze zich ook? Wat?! Jezelf bekeren? Dat kan toch niet? Je voelt vanzelf dat het boze van je hart nog zo sterk is. Het lukt niet. Wil en kan ik het wel? In de Bijbel staat wel de opdracht: "Bekeert u". Hoe zit dat? Hoe kan de Heere dat dan van ons vragen?
Laten we in de eerste plaats beseffen dat de Heere er recht op heeft. Wij kunnen niet zeggen tegen iemand die niet kan lopen: Ga lopen. Dan ben je wreed. Dan vraag je iets wat die ander niet kan. Maar zo zegt de Heere niet tegen ons dat wij ons moeten bekeren. We zijn dood in zonden en misdaden. Toch vraagt de Heere een hart dat volkomen op Hem gericht is. Dat mag Hij omdat Hij de Schepper is.

We hollen allen op een brede weg bij God vandaan. Het is een wonder dat God ons roept. ’s Zondags hoor je het in de preek: "Bekeer je". Dat betekent zoveel als "Keer om". Zonder bekering razen wij verder op de weg waarvan het einde een ravijn, de eeuwige duisternis is. Het is genade van God dat Hij ons waarschuwt voor het gevaar. Als Hij ons roept tot bekering, zegt hij niet: “Ik wil met u nooit meer te maken hebben”. Het tegendeel juist!
Er zijn helaas heel veel reacties op deze roep. Sommigen denken: Ik zal wel zien. Het zal wel meevallen. Anderen denken: Ik ga nog even door, er is nog alle tijd om te remmen en om te keren. Weer anderen denken: U hebt groot gelijk, wij moeten bekeerd worden, maar ze gaan ook gewoon door op de brede weg naar het verderf.

Hoe zit het dan met onze onmacht? Dan moeten we eerst een andere vraag stellen: Hoe komt het dat we ons niet kunnen bekeren? Dat komt omdat onze wil tegen God is. We zijn geneigd God te haten. Wees nu eens eerlijk: Moet de Heere Zich daaraan aanpassen?
De Heere beveelt alle mensen om zich te bekeren. Hij zal door wedergeboorte het hart vernieuwen. God kan in het hart van onwillige mensen komen. Hij verkondigt de wet van Zijn Koninkrijk, maar tegelijk zendt Hij Zijn Geest Die in de harten van zondaren werkt, zodat ze wel gaan willen. Het is God Die in ons werkt het willen en het werken naar Zijn welbehagen (Fil. 2:13).
Daarom mag je op de knieën en zeggen: “Heere, nu heb ik gehoord dat U ook mij oproept tot bekering. Wat een wonder dat U die roepstem ook tot mij laat komen. Ik moet U belijden dat ik me niet bekeren wil en kan. Bekeert U mij dan, dan zal ik bekeerd zijn. Ik heb gehoord dat dat ook een werk van U is, daarom kom ik U vragen dat U mij geeft, wat U beveelt.”
Zo drijft de roepstem tot bekering uit om bekering. Zo verheerlijkt de Heere Zijn genade in jongeren. De duivel zegt dat Gods dienst naar en akelig is, maar gelukkig mogen al Gods kinderen anders weten. Zoekt dan de Heere, terwijl Hij te vinden is, roept Hem aan terwijl Hij nabij is. Wat een zegen dat God Zelf vervult wat Hij vraagt. Door Woord en Geest.

Dit artikel verschijnt in Daniël#14-2020.

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: