Brieven aan zeven gemeenten

De apostel Johannes is door de Romeinse keizer Domitianus verbannen vanuit Efeze naar het Griekse eiland Patmos in de Egeïsche Zee. Johannes krijgt de opdracht om alles op te schrijven en als brief aan zeven gemeenten te sturen: Éfeze, Smyrna, Pérgamum, Thyatíra, Sardis, Filadélfia en Laodicéa. Deze zeven gemeenten vertegenwoordigen de hele christelijke kerk op aarde. In 8 weken staan we stil bij Patmos en deze zeven gemeenten.

Brief aan Filadélfia

Deze week staan we vanuit Openbaring 3 stil bij de brief aan de gemeente van Filadélfia.

Bijbelstudievideo met Peter Mulder

Bijbelstudievragen

  1. Lees Jesaja 22:22, wie krijgt hier de sleutel Davids? Wat kon/moest hij daarmee? Een bekend beeld dus voor de christenen in Filadélfia die de Bijbel kenden. Wat betekent dit voor hen?
  2. Dat de Heere Jezus de sleutel Davids heeft, beeld uit dat Hij macht heeft om deuren te openen. We zeggen dat ook nu nog wel: ‘er gingen allemaal deuren voor me open’ als we in onze plannen ‘de wind mee hebben’ en het voorspoedig gaat. Of andersom, dat deuren dicht gaan. Ervaar jij Gods leiding in je leven? Ken je momenten waarop onverwacht deuren open of dicht gingen? Of wil jij graag deuren dichtdoen die God opent, of deuren openen die dichtbleven?
  3. Welke deur heeft Christus voor Zijn volgelingen in Filadélfia opengedaan, die niemand dicht kan doen? Is dat werk dus alleen effectief als God zelf de mogelijkheden creeërt?
  4. Sardis was een welvarende gemeente, Filadélfia had slechts kleine kracht. God ziet het andersom, juist de brief aan Filadélfia is uitsluitend positief. Welke kracht hadden de christen, en waarom was deze kracht klein? Wat gaf het kleinschalige werk van deze christenen kracht?
  5. Lees Richteren 16: 25-29, wat voor pilaren waren dit? Lees 1 Koningen 7: 15-22, wat voor pilaren waren dit? Ook Paulus schrijft erover in Galaten 2: 9 en 1 Timotheüs 6: 13, al waren deze brieven mogelijk onbekend in Filadélfia. Wat betekent het om een pilaar in de tempel te zijn? Ken jij pilaren in jouw kerk(elijke gemeente)? Ben jij tot steun en sier?
  6. Zou jij je thuis voelen in deze gemeente? Waarom wel/niet?

Dagelijkse podcast Een goed begin

Luister elke dag onze podcast als luisterdagboek in je favoriete podcastapp!
Deze week met Anja de Bonte.

Meditatie

Afzender | Openbaring 3: 7

De Heere Jezus maakt Zich aan de gemeente van Filadélfia bekend als de Heilige en Waarachtige. Deze twee eigenschappen horen bij elkaar, ze kunnen niet los van elkaar bestaan. Want wie heilig is, kan niet onwaarachtig zijn. Alleen God is de Heilige en Waarachtige Zelf. Zijn eigenschappen zijn één met Hem. Wij kunnen een bepaalde karaktertrek hebben, die kenmerkend voor ons is. Maar we kunnen deze ook onderdrukken. Wij kunnen ons anders voordoen dan we zijn. Dat is bij God uitgesloten. Zoals Hij Zich openbaart en zoals Hij spreekt, zo is Hij. Nooit hoeven we er aan te twijfelen of Hij meent wat Hij zegt. We hoeven ons niet af te vragen of Hij zal doen wat Hij belooft. Ook niet of de straf wel zal komen die Hij aankondigt. Diepe eerbied moet ons hart vervullen als deze Goddelijke Persoon spreekt. Groter kan de tegenstelling immers niet zijn dan tussen de Heilige en Waarachtige, en ons, zondige en bedrieglijke mensen. Die tegenstelling was er eerst niet. Goed en recht zijn we uit Gods hand voortgekomen, naar Gods beeld en gelijkenis. Door onze val zijn we het niet meer. Onbegrijpelijk, dat God gevallen zondaren uit genade nog herstellen wil.

In Jesaja 22 lezen we dat Davids huis een hofmeester had, die de sleutel van het paleis beheerde. Hij was verantwoordelijk voor de opening en afsluiting en beheerde dus de toegang. Jezus identificeert zich dus met deze belangrijke persoon aan Davids hof. De Heere Jezus bezit de sleutel van het huis Gods. Hij bepaalt wie binnengelaten wordt. De toegang tot God is vanwege de zonde gesloten. Denk aan de engel met het zwaard, die geplaatst werd aan de ingang van het paradijs, om de weg naar de boom des levens te bewaken. Wij kunnen niet meer tot God niet naderen, Hij is een verterend vuur voor een zondaar. Toch spreekt Jezus hier over het openen van de deur, die zondaren toegang geeft tot de heilige God. Hij heeft de sleutel om de deur te openen. In Johannes 10 zegt Hij: “Ik ben de Deur”. De beeldspraak wordt misschien wat ingewikkeld nu. Christus noemt zichzelf de Deur én heeft de sleutel van die deur. Het is niet genoeg om te weten dat Christus de toegangsdeur tot Gods Koninkrijk is. Óf deze deur blijft gesloten, óf deze deur wordt geopend. Johannes schrijft in zijn eerste brief dat het geloof in Jezus als Gods Zoon de sleutel is tot het eeuwige leven (1 Johannes 5:10-13). Er is een Weg tot God, en dat is Jezus alleen! Zoek je behoud dan ook nergens anders, dan alleen bij Hem.

Open deur | Openbaring 3: 8

De Heere Jezus laat weten dat hij de gemeente van Filadélfia kent. Ik weet uw werken. Zijn die indrukwekkend? Helemaal niet. Gij hebt kleine kracht, zegt de Heere. De kracht is klein, omdat de gemeente klein is. Toch is er geen enkel verwijt, daarom is ‘de kleine kracht’ geen persoonlijke zwakte. Integendeel: Gij hebt Mijn Woord bewaard en hebt Mijn Naam niet verloochend. De gelovigen in Filadélfia kunnen niet roemen op grote dingen die ze tot stand gebracht hebben. Wat is hun enig houvast? Mijn Woord. Mijn Naam. Dat is hun één en al. Wat is het Woord van God rijk. Daarin is alles te vinden wat voor dit leven en voor het eeuwige leven nodig is. En de Naam van de Heere Jezus Christus? Nooit zal een mens de volle inhoud van deze Naam kunnen bevatten. Zaligmaker, Profeet, Priester, Koning, Eigenaar, Verlosser. Is dat Woord en die Naam voor jou ook alles?

Wat heeft die geopende deur nu te maken met hun kleine kracht? Aan deze mensen in Filadélfia heeft de Heere Jezus een geopende deur gegeven. Die deur kunnen zij zelf niet openen, dat hoeft ook niet. God opent deuren. Hoewel de gemeente klein is, kan ze niet onder de voet gelopen worden. Want God staat voor ze in. Hij geeft een open deur en niemand heeft macht op die te sluiten. Wat betekent dan deze open deur? De Heilige Geest geeft hen gelegenheid, openingen en woorden, om het Evangelie te verspreiden. Heel eenvoudig op de plaats waar ze wonen, werken en leven. Ze kunnen niet zwijgen over de schat die ze gevonden hebben. Het Evangelie wat ze verspreiden, doet kracht en velen komen tot geloof. Als Christus de deur opent, worden er gevangenen bevrijd uit de slavernij van satan en komen er mensen binnen in het Koninkrijk van Christus. Niemand kan dit tegenhouden.

Vijanden | Openbaring 3: 9

Een duidelijker bewijs van Christus’ macht is bijna niet denkbaar. Het gaat over Joden, uit de synagoge van Filadélfia. De Heere Jezus zegt dat ze in feite geen Joden zijn, maar dat de satan het in hun synagoge voor het zeggen heeft. Zeker, ze zijn Abrahams zaad. Ze zijn besneden, ze onderhouden de wetten van Mozes. Daarop beroemen ze zich. Daarom beschouwen ze zich als kinderen van God. Er is dus verschil van betekenis in de naam ‘Joden’. De ene betekenis is: kind van Abraham. De andere betekenis: kind van God. Jezus maakt duidelijk dat de tweede betekenis niet vanzelfsprekend van toepassing is. Weet je waar dat uit blijkt? Hun hart zit dicht voor de boodschap van verzoening door het geloof in Christus. Jezus van Nazareth haten zij, want de Gekruisigde stelt hen schuldig. Zijn boodschap veroordeelt hun hart en leven en dat aanvaarden ze niet. Daarom zegt de Heere Jezus hier: Ze zijn geen Joden, maar liegen. Want de naam Jood komt van de naam Juda, dat is Godlover. En deze Joden geen Godlovers, maar zij haten Zijn Zoon en dus ook de Vader, Die Hem zond. Ze staan daarom aan de kant van satan, Gods grote tegenstander.

Maar wat gebeurt er met verschillende van deze vijanden? Ik geef ze u, zegt Jezus. Vijanden zullen vrienden worden. Daar is zeker heel wat voor nodig? Net zo veel als voor jou en mij! Ook wij dragen de naam van christen, maar zijn we het ook werkelijk als kind van God? Ons hart is net zo hard, vijandig en gesloten. Wat gelukkig dat God harten van schijn-Joden opent en vernieuwt! Want nergens is de tegenstand tegen genade sterker dan daar. Ben je daar al achter gekomen? Heb je jezelf al in hun beeld herkend? Of mag je door genade zeggen: Dat was eens zo, maar nu niet meer? Dan geef je het Paulus niet gewonnen, die zich de voornaamste der zondaren noemt. Dan is het grootste wonder: mij is barmhartigheid geschied.

Jezus zegt over enige van de vijandige Joden: Ik zal maken, dat zij komen en aanbidden voor uw voeten. Jezus’ woord is met macht. De gesloten deuren van hun hart gaat Hij openen. Hij maakt, dat ze komen. En dan komen ze tot Jezus, zoals Saulus kwam. Wie zijt gij, Heere? Wat wilt Gij dat ik doen zal? Ze komen aan Gods genadetroon met een gebroken hart en een verslagen geest. Dan komen ze ook als blinde, dwaze, onwetende mensen bij die verachte volgelingen van Jezus terecht. Is er nog raad voor mij? Wat moeten wij doen?

De kleine groep mensen in Filadélfia mag met kracht leiden tot Christus. Christus had het werk al gedaan. Wat is het gevolg? De sterke komt terecht aan de voeten van de zwakke. Hij wordt een leerling, die onderwijs nodig heeft. Er is aanbidding en verwondering. Dan wordt erkend dat Christus’ liefde overwonnen heeft. Hij krijgt alle eer. Een liefde, die de Jood eerst niet kende, mag hij nu ervaren. Ook voor mij! Zo werkte God in Filadélfia. Zo werkt Hij nog, ook hier en nu. Weet je het uit ervaring? Jezus opende de deur van mijn hart, Hij riep mij; ik kwam, aanbad Hem en ontving Zijn liefde. Dan is er ook liefde tot degenen die een even dierbaar geloof verkregen hebben. Of is jouw deur nog gesloten? Wat erg, want dan ken je niets van deze liefde. Dan weet je niets van de blijdschap in God, door Christus. Maak Jezus’ belofte aan Filadélfia tot je gebed: Opent U de deur van mijn hart, maak, dat ik kom en mag ik Uw liefde kennen? Jezus alleen heeft de sleutel!

Bewaring | Openbaring 3: 10-11

Christus noemt Zijn onderwijs ‘het woord Mijner lijdzaamheid’. Lijdzaamheid houdt in met geduld verdragen, wat de Heere oplegt. Het doen van Gods wil, het verwachten van de beloften van God, gaat door veel strijd, beproeving en aanvechting heen. Hoe vaak heeft de Heere Jezus de discipelen voorgehouden dat verdrukking hen wachtte? In die strijd en beproeving oefent de Heere de lijdzaamheid van Zijn kinderen. Hoe meer ze van die lijdzaamheid krijgen, des te meer vertonen ze het beeld van hun Meester. In de verdrukking is het zien op Jezus de enige bron van kracht en troost. Daarbij vergeleken is de troost van de wereld zo arm! In het lijden schiet eigen kracht en mensenhulp tekort.

De Heere Jezus bereidt Zijn gemeente in Filadélfia voor op wat gaat komen. Een algemene verzoeking, die over de hele wereld gaat, zal ook hen treffen. Een bloedige vervolging zal komen in het hele Romeinse rijk. De verzoeking om afvallig te worden en Jezus te verloochenen om lijfsbehoud, zal sterk zijn. Maar de Heere belooft Zijn bewaring. Er is geen enkele nood, waar Christus als Borg niet in geweest is. Met Hem komen ze er door! Jij ook, maar zonder Hem zal het niet gaan. Welke verzoeking is er op jouw weg? Het gaat niet alleen over uiterlijke vervolging. Jezus zegt immers dat de verzoeking over de gehele wereld komt, om te verzoeken die op de aarde wonen. Daar ben jij niet van uitgezonderd. De duivel slaat geen enkele deur over. Hij richt zijn pijlen feilloos op mijn en jouw zwakke plekken. Is het hoogmoed, verslaving, mensenvrees, porno, bezit, onmatigheid, ongeloof, schijngeloof? Als je het niet weet, is het zaak om het te onderzoeken. Er is maar één beveiliging: De wapenrusting Gods uit Efeze 6. Die geeft God uit genade aan krachtelozen.

Deze woorden “Ik kom haastelijk” lijken niet te kloppen. Als wordt gezegd dat Gods Woord de waarheid is, dan hebben we hier zeker een bewijs van het tegendeel? Want inmiddels zijn we 2000 jaar verder, en Jezus is nog niet terug gekomen! Wat is dat voor haast? In de tijd van de apostelen klonk dit verwijt ook al. Want Jezus had gezegd: “Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.” Nou, dat komt dus niet uit, want de tijd verstrijkt en Hij komt niet. Bedrog! Petrus heeft dit verwijt ook gehoord en citeert in zijn tweede zendbrief deze spotters. De spottende vraag ‘Waar is de belofte van Zijn toekomst?’ motiveren ze met het argument dat alles nog steeds hetzelfde is. Petrus reageert in zijn brief dat het begrip tijd voor ons heel anders is dan voor God. Duizend jaar is als een dag en een dag is als duizend jaar. Dat God zijn belofte nog uitstelt, dat is genadetijd! Petrus beroept zich daarbij op Psalm 90 en Prediker 6. In de eeuwige God is geen begin, einde, geen tijd. Bij Hem is het altijd eeuwig heden. Over 2000 jaar is dus bij Hem ook dichtbij. Maar in deze brief aan Filadelfia gaat het niet over kritische vragen over deze haast. Het gaat niet over uitstel, maar het uitzien naar de wederkomst van Christus. Laat het uitstel van Jezus’ komst jou niet afwachtend maken. God heeft duizenden jaren tot Zijn beschikking om Zijn beloften te vervullen. Jij hebt maar weinig tijd! Jouw levenstijd is zo beperkt, dat Jezus met recht tegen jou zegt: Ik kom haastelijk.

Hetgeen gij hebt, houdt dat. Dit sprak Jezus ook tot de gemeente van Thyatira. Er is wel verschil tussen deze gemeenten. Voor Thyatira is de kroon des levens een belofte, dat zij die als overwinnaar zullen ontvangen. De christenen in Filadélfia hebben al een kroon: het geloof in Christus. Met ‘kroon’ wordt in beide brieven dus net iets anders bedoeld. Het gaat in beide brieven over het eeuwige leven. Voor Thyatira wordt de blik gericht op het eeuwige leven in de hemel. In deze gemeente van Filadelfia wordt benadrukt dat dit eeuwige leven hier op aarde al begint. Zij hebben een goed geweten, gereinigd door Zijn bloed Zij hebben vrede met God. Ze hebben dit uit genade ontvangen. God houdt hen vast en bewaart hen. Maar op veel plaatsen in Gods Woord lezen we dat Gods kinderen toch veel kunnen verliezen. Lot, Simson, Salomo, Asa en Uzzia waren oprechte gelovigen. Deze voorbeelden uit het Oude Testament laten zien dat zij verleidt werden, waardoor hun kroon afgenomen werd. Niet de kroon van het eeuwige leven, want Jezus zegt van al de Zijnen: “Ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid.” Ze verloren wel de kroon van een godzalig leven. Wat was de verleiding voor de gemeente van Filadelfia? Wat is jouw verleiding, wat je afleidt van God en Gods Woord? Denk niet dat dit alleen geldt voor ongelovige en goddeloze mensen. De gemeente van Filadélfia wordt door de Heere Jezus nergens voor bestraft. Wel is het nodig om hen hiervoor te waarschuwen. Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. Wees voorzichtig met oordelen over mensen die in zonden vallen. Het oordeel is nooit aan ons!

Tempelpilaar | Openbaring 3: 12-13

In de tempel stonden twee pilaren in de voorhof, bij de ingang van het tempelgebouw. Ze droegen geen dak, maar waren een sieraad voor het gebouw. Iedereen in de voorhof, die naar het tempelgebouw keek, zag die mooi versierde pilaren staan. Ze hadden namen: Jachin en Boaz. Die namen betekenen: ‘Hij zal bevestigen’ en ‘In Hem is kracht.’ Houd dan maar moed, mensen met kleine kracht! Als je ziet op wie je zelf bent en wat er allemaal op je af komt, hoe moet het dan gaan? Geen nood! Christus belooft een blijvende plaats in Gods huis. Er is geen veiliger plaats! Jezus heeft de sleutel van dit huis en zal niet toelaten dat een vijand hier nog inbreekt of rooft. De tempel is een beeld van Gods gemeente, waar de Heere woont. De duivel strijdt tegen de bouw van dit Godshuis, met alles wat in hem is. Maar Jezus beloofde dat de poorten der hel Zijn gemeente niet zullen overweldigen. Dus dat gebouw komt er en wordt voltooid. Een pilaar is een symbool van onwankelbare vastheid. Denk maar aan de archeologische plaatsen uit de Griekse en Romeinse oudheid. Vaak zie je pilaren nog altijd staan. Zo ook van de kerk in Filadelfia, juist de pilaren staan nog overeind! Daarboven verzekert Jezus Zijn gemeente dat ze er niet meer uit zullen gaan. Een dubbele verzekering dus! En waarop is die zekerheid gegrond? Op Jezus’ volbrachte Borgwerk alleen. Al komt dan de vijand met zijn bestrijdingen en verzoekingen; deze pilaren staan vast op Gods onveranderlijke liefde en trouw. De overwinning hangt gelukkig niet af van de kracht van Gods kind. Die ligt vast in de grote Overwinnaar. Laat dan ook nooit jouw zwakheid je moedeloos maken. Want Hij zal bevestigen, in Hem is kracht.

Drie namen komen op deze pilaren te staan. Eerst de Naam van God. Denk aan de grote Verbondsnaam van de Drie-enige God: Jehova. Denk aan de naam ‘Christen’, ze zijn immers verlost door Christus. Uit genade zijn de christenen door Hem tot kinderen aangenomen. Denk ook aan de Heilige Doop waarbij de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is uitgesproken. Lees in het doopformulier over rijke beloften die God Zijn kinderen in de Doop verzegelt. Daar raak je niet over uitgedacht. Zoals de Heere Zijn Naam aan jouw naam verbindt bij de Heilige Doop, zo schrijft Jezus in deze brief dat Gods Naam op de pilaar geschreven, ingekerfd wordt. Zeg niet te snel dat het jou niet aangaat. Wat doet een klein kind als het ziet dat er eten op tafel wordt gezet? Het vraagt zich niet af of het wel voor hem is, maar het schreeuwt tot het een plekje aan tafel krijgt en zijn mond vol gestopt wordt.

Een stad kan zelf ook een nieuwe naam krijgen. Dat gebeurde twee keer in Filadelfia. Inwoners worden vaak genoemd naar de woonplaats. Je bent een Rotterdammer of een Leidenaar. Of een Filadelfiaan. Gods kinderen dragen naast Gods Naam ook de naam van de Godsstad, het nieuwe Jeruzalem. In Openbaring 21 ziet Johannes deze stad neerdalen uit de hemel. Hij ziet de heerlijkheid van die stad en de zaligheid van de bewoners. Dat wordt hier in deze brief ook al aangekondigd. We kunnen veel nadenken over waar die stad zal zijn, hoe die zal zijn en wat er gedaan zal worden. Veel geleerde uitleggers hebben daar uiteenlopende verklaringen van gegeven. Laten we maar niet te nieuwsgierig zijn wat verborgen is. De heerlijkheid van die stad bestaat in de gemeenschap met God, dat is heiligheid en volmaakte vreugde. Paulus heeft er eens in mogen zien. Hij heeft er geen woorden voor om die heerlijkheid te beschrijven. Het is groter dan het oog ooit heeft gezien. Het is groter dan het oor ooit heeft gehoord. Het is groter dan iemand ooit heeft kunnen bedenken. En dat heeft God bereid voor Zijn kinderen die Hem liefhebben. Het is voor een zondaar al zo groot, om in de belofte een burgerrecht te hebben in die stad. In Hebreeën 11 lezen we over Abraham dat hij als vreemdeling in het beloofde land woonde, met een vurig verlangen naar het hemels Jeruzalem. Gods kinderen zijn “in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien, en geloofd, en omhelsd, en hebben beleden, dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren” (Hebreeën 11:13). Ben je door genade een vreemdeling geworden op aarde en heb je heimwee naar God? Geloof wordt eens aanschouwen! Is de wereld je thuis en kun je leven zonder God? Dan staat de naam van deze hemelse stad niet op jou geschreven.

De Heere Jezus Christus draagt vele namen in de Bijbel. Welke naam is dan nieuw? En wat betekent het dat die nieuwe Naam op Gods kind geschreven wordt? De naam Jezus droeg Hij al vanaf Zijn heilige ontvangenis. De Naam Christus, Gezalfde, droeg Hij al van eeuwigheid. Zijn nieuwe Naam houdt in de allerhoogste eer en heerlijkheid, die Zijn Vader geven kan. Als Hij als Rechter verschijnt op de wolken des hemels, zal door ieder worden erkend dat Jezus Christus de Heere is. En wordt die heerlijke Naam op Gods kind geschreven? Ja, Zijn heerlijkheid zal op hen afstralen. Zij mogen er in delen.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: