Brieven aan zeven gemeenten

De apostel Johannes is door de Romeinse keizer Domitianus verbannen vanuit Efeze naar het Griekse eiland Patmos in de Egeïsche Zee. Johannes krijgt de opdracht om alles op te schrijven en als brief aan zeven gemeenten te sturen: Éfeze, Smyrna, Pérgamum, Thyatíra, Sardis, Filadélfia en Laodicéa. Deze zeven gemeenten vertegenwoordigen de hele christelijke kerk op aarde. In 8 weken staan we stil bij Patmos en deze zeven gemeenten.

Brieven vanuit Patmos

Deze week staan we vanuit Openbaring 1 stil bij de apostel Johannes op het Griekse eiland Patmos in de Egeïsche Zee.

Bijbelstudievideo met Coen van Dam

Bijbelstudievragen

  1. Elke kerkdienst spreekt de predikant namens God dezelfde zegengroet uit als Johannes. Wat betekent die, voor jou?
  2. Het thema van de jeugdwerkactie 2023/2024 is Bijbel Binnen Bereik. Ieder die de Bijbel leest, de profetie hoort en bewaart, wordt zalig gesproken. Wat betekenen deze werkwoorden lezen, horen en bewaren? Hoe kan je dit doen tot zaligheid?
  3. Dominee Johannes werd uit de gemeente weggehaald en naar een eiland gebracht dat als gevangenis diende. Ook nu is er wereldwijd een vervolgde kerk. Hoe zou het gaan als jouw dominee opgepakt wordt? Als ze jou vangen en ergens ver weg brengen?
  4. De eerste christengemeenten keken uit naar de wederkomst van Christus. Het moment dat iedereen Christus zal zien en Hem erkennen als Koning. Hoe zal dat zijn voor Gods kinderen? En voor alle anderen?

Dagelijkse podcast Een goed begin

Luister elke dag onze podcast als luisterdagboek in je favoriete podcastapp!
Deze week met Gertjan ter Harmsel.

Meditatie

Openbaring 1: 1-3
Het Bijbelboek Openbaring heeft een bijzondere plaats in de Bijbel. Misschien weet je niet goed wat je ermee moet. Er komen veel visioenen in voor. Verschijningen van engelen. Niet-bestaande en angstaanjagende dieren, en zelfs een draak. Wat moet je ermee? Gaat het in dit laatste Bijbelboek wel over jou? Inderdaad, het is niet makkelijk om de boodschap van dit boek te begrijpen. Dat ligt niet aan God, maar aan ons verstand dat door de zonde zo beperkt is. Het is een geestelijk boek, en wij hebben geestelijk licht nodig, om het te verstaan. Johannes heeft deze openbaring van Jezus Christus ontvangen, voor Gods Kerk van alle tijden en plaatsen. Het gaat over de toekomst. Johannes schrijft een zaligspreking: ieder die leest, hoort en deze boodschap bewaart. De gebeurtenissen zijn dichtbij. Daarom is het zo belangrijk om te luisteren.

Waar gaat het over? Over een strijd op leven en dood. Merk jij wel eens van deze strijd? Openbaring beschrijft de strijd tussen Christus en satan. Die heeft God in al Genesis 3 : 15 aangekondigd. Jij bent geen toeschouwer, maar deelnemer in deze strijd. Je staat aan de kant van Christus, of aan de kant van satan. In dit Bijbelboek is duidelijk Wie overwint. Het einde van de Overwinnaar en de verliezer is ook duidelijk. Ook de toekomst van de volgers van Christus of satan: eeuwig gelukzalig, of eeuwig rampzalig. Lees, hoor en bewaar deze woorden van Christus, want het is de hoogste tijd.

Openbaring 1: 4-8
Zoals elke brief die apostelen schrijven, begint Johannes ook dit boek met een groet aan de lezers. Deze apostolische groet is gericht aan de zeven gemeenten in Azië, nu Turkije. Deze gemeenten zijn een beeld van Gods Kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. In deze groet richt de Drie-enige God zich tot Zijn Kerk. Je herkent deze groet waarschijnlijk wel. Aan het begin van de kerkdienst spreekt de dominee dat ook uit. Genade en vrede wordt toegebeden van God de Vader. In de eerste zin “Die is, en Die was, en Die komen zal;” horen we de naam Jehova (of: HEERE) doorklinken. De eeuwige, onveranderlijke God, die trouw is aan Zijn verbond. Verder van de Heilige Geest, Die voor Zijn troon is. Het getal zeven wijst op de volheid en rijkdom van Zijn genade en gaven. Tenslotte van Jezus Christus, Gods Zoon. In de Openbaring van Jezus Christus staat Zijn Persoon en werk centraal. Daarom wordt in deze zegengroet gesproken over Zijn trouw, kracht, heerschappij, liefde en genade.

Johannes eindigt de groet met dankzegging en lofprijzing. Christus zal alle eer ontvangen als Hij verschijnt op de wolken. Dan zal iedereen Hem zien, ook jij en ik. Iedereen, dus zonder uitzondering. Gods kinderen zullen Hem zien. Ook degenen die Hem doorstoken hebben. Dat zijn niet alleen Joden en Romeinen op Golgotha. Ook wij kruisigen Hem door Hem te verachten en ons te verharden in ongeloof. Heb je Zijn vergevende liefde leren kennen in je leven? Dan zul je met pijn in je hart erkennen, dat jouw zonden Hem doorstoken hebben. Dus iedereen zal rouwen over het doorsteken van deze Zaligmaker. Gods kinderen erkennen dat nu in dit leven, voor hen is genade. Alle anderen erkennen dat straks als Hij verschijnt op de wolken.

Twee keer lezen we het woordje Amen. Het zal waar en zeker zijn. Hij is het Begin en het Einde van alles. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid God. Deze Zaligmaker richt Zich tot jou, nu het nog genadetijd is. Wil je eeuwig behouden worden? Luister dan naar de raad die Hij je geeft in vers 3: lees, hoor en bewaar.

Openbaring 1: 9-11
Johannes is verbannen naar een eenzaam eiland. Patmos was een strafkamp voor misdadigers. Tijdens de vervolging door keizer Domitianus is Johannes opgepakt. Hij leeft nu tussen criminelen. Een groep mensen kun je het meest treffen door hun leiders uit te schakelen. Maar waarom is hij niet gedood, zoals de anderen die de marteldood gestorven zijn? Wat een beproeving voor deze trouwe knecht. Hij is de laatst nog levende apostel. Hij is de enige die nog kan getuigen van Christus’ leven en leer, sterven en opstanding. Er zijn veel zorgen in de gemeenten waar hij dient. Hij kan eigenlijk totaal niet gemist worden.

Op een zondag hoort hij opeens een alles doordringende stem: ‘Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste. Schrijf aan de zeven gemeenten, wat je ziet.’ God is de duivel altijd voor. Johannes is verbannen van zijn gemeenteleden van misschien enkele duizenden mensen. God schakelt hem in om een boodschap te brengen aan miljoenen. Deze boodschap is namelijk tot eeuwige zegen voor een ontelbare schare mensen, in vele eeuwen, onder alle volken op aarde.

Openbaring 1: 12-18
Als Johannes deze stem hoort, kijkt hij om. Dan ziet hij een bekend Persoon: de Zoon des mensen, Jezus. En toch zo anders dan hij Hem tot de hemelvaart kende. Hij ziet de Heere Jezus in Zijn koninklijke heerlijkheid. Alles aan Hem is zo ontzagwekkend! Johannes kan niet op zijn voeten blijven staan. Hij is de discipel, die Jezus liefhad. Hij was jaren in Zijn directe nabijheid. Maar nu in de nabijheid van deze Majesteit valt hij als een dode voor Zijn voeten. Er is geen kracht meer in hem. De Heere Jezus ziet wat Zijn verschijning met Johannes doet. Direct neemt Hij de vrees weg. Hij legt Zijn rechterhand op Johannes en zegt. Vrees niet! Deze woorden heeft Johannes vaker gehoord. In de bangste ogenblikken, verscheen Hij met deze woorden. Ook nu verzekert Hij Johannes van Zijn liefde.

Openbaring 1: 19-20
Hij is tot Johannes gekomen met een opdracht: schrijf drie dingen: 1) wat hij zag, 2) wat er op dit moment gebeurt en 3) wat de toekomst brengen zal.

Johannes is gehoorzaam aan deze opdracht: het Bijbelboek Openbaring. Het is wonderlijk als je de zeven brieven in Openbaring 2 en 3 leest. Ze zijn bijna 2000 jaar geleden geschreven aan gemeenten die al lang niet meer bestaan. Maar ze beschrijven ook de situatie zoals die vandaag is, hier en op de hele wereld. Daarom is de boodschap ook voor ons van groot belang. Laten we daarom luisteren wat de Heere Jezus in deze brieven schrijft. God geeft ook ons opdrachten, gehoorzaam jij ook?

De Zaligmaker geeft Johannes dus de opdracht om brieven te schrijven, inclusief de inhoud van deze brieven. De brieven worden gestuurd naar de engel van elke gemeente. Dat is de predikant of ouderling die leiding geeft aan de gemeente en Gods Woord spreekt. Ook nu spreekt Christus tot de gemeente door middel van predikanten en ouderlingen. God heeft mensen met gebreken in dienst genomen. In de brieven aan de zeven gemeenten in Azië is elk woord echt van de Heere Jezus Zelf. Johannes schreef wat hij hoorde dicteren. Dat kunnen we niet zeggen van een preek of catechisatieles. Daarom is het zo belangrijk om te bidden voor de dominee of ouderling. Ze hebben de leiding van de Heilige Geest nodig. Door Woord en Geest maakt Hij dode zondaren levend. En die mens is gelukkig: hij hoort de stem van de Zoon van God. Wie Hem kent, heeft het eeuwige leven.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: