Ik zal psalmen zingen tot Zijn eer

Ik zal psalmen zingen tot Zijn eer

“Gemeente, we willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 116 vers 1.” De gemeente zingt uit volle borst mee. ‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’ hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen!’ De woorden zijn mij overbekend. Ik hoef ze niet op te zoeken in mijn Bijbel. Ze klinken zo vertrouwd, totdat het ineens tot mij doordringt wat ik zing! God hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen! Dus God hoort mij als ik tegen Hem vertel dat het op school niet zo goed gaat? Of dat mijn relatie is vastgelopen? Hoort God mij ook als ik eigenlijk boos op Hem ben? Hoort God mij als ik geen zin meer heb in de kerk? Dit zijn zomaar vragen die door je hoofd kunnen gaan als je beseft wat de vertrouwde woorden van de psalmen betekenen. Heb je dat ook weleens?

Wat betekenen de psalmen voor jou? In een serie van twee artikelen worden twee overbekende psalmen besproken.

Loof den HEERE, mijn ziel
Een van deze bekende psalmen is Psalm 103. De dichter van de psalm is David. In deze psalm denkt hij hardop. Hij praat met zichzelf en spoort zichzelf aan om God te loven. Is het je weleens opgevallen dat deze psalm begint en eindigt met dezelfde woorden: Loof den HEERE, mijn ziel? De psalm is een loflied op de genade van de Heere. David kende deze genade. Jij ook?

Vergankelijkheid
Bij het horen van de melodie van Psalm 103 denk jij er misschien wel aan dat je deze psalm hebt gezongen bij een begrafenis. De begrafenis van je opa of je oma, je vader of moeder. Deze psalm tekent ons namelijk ook de vergankelijkheid van ons leven. Ons leven, jouw leven is als het gras. Wat bedoelt de David hiermee? De verklaring van Matthew Henry geeft als uitleg: In zijn beste toestand schijnt de mens iets meer te zijn dan gras, hij bloeit en ziet er vrolijk uit, maar dan is hij slechts als een bloem des velds, die, hoewel een weinig onderscheiden van het gras, er toch mee zal verdorren.

Dankzegging
Psalm 103 staat ook in het Avondmaalsformulier. Als de Heere bij het Avondmaal Zijn kinderen heeft laten zien dat Hij zich voor hen heeft overgegeven in de dood, dan wordt er daarna opgeroepen tot dankzegging. Deze psalm wordt dan gelezen als dankzegging op Gods weldaden die bewezen zijn aan zondaren. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Kan jij dit meezingen?

Hallel
Psalm 116 is een andere psalm die regelmatig gezongen wordt in de kerk. Deze psalm maakt deel uit van een serie van meerdere psalmen. Psalm 113 tot en met Psalm 118 vormen namelijk samen het Hallel. Het woord ‘Hallel’ is een Hebreeuws woord en betekent ‘loof’ of ‘prijs’. De psalmen van het Hallel zijn daarom ook lofpsalmen. Ze worden ook wel de ‘Lofzang’ genoemd. Deze psalmen worden door de Joden gezongen op grote feestdagen, zoals bijvoorbeeld het Pascha. Bij het drinken van de eerste twee bekers tijdens het Pascha, worden dan Psalm 113 en 114 gezongen. Na de derde beker zijn Psalm 115 tot en met Psalm 118 aan de beurt.

De Heere Jezus
Ook in de tijd van de Bijbel werd het Hallel al gezongen. De Heere Jezus heeft vlak voor Zijn sterven het Hallel gezongen tijdens Zijn laatste Pascha. We lezen in Mattheüs 26 vers 30: En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Bedenk eens dat de Heere Jezus ook Psalm 116 heeft gezongen! Terwijl Hij wist dat Hij bijna ging sterven en dat Hij de toorn van God moest dragen, zong Hij: De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Niet veel later zou de Heere Jezus aan het kruis in volle verlatenheid tot God roepen, terwijl de angsten van de hel Hem zouden treffen. Daarom heeft deze psalm ook een diepe inhoud! De Heere Jezus is voor zondaren de dood in gegaan, zodat zij verlost kunnen worden van hun zonden! Is dat ook al jouw troost?

Kijkje in het hart van de gelovigen
Als je de Psalmen leest of zingt, kijk je in het hart van de gelovigen volgens Luther. Psalm 116 is daar ook een duidelijk voorbeeld van. Het gaat over een dichter die het moeilijk heeft gehad. Hij heeft de angsten van de hel gevoeld. Totdat hij tot de Heere riep en smeekte om redding. Dan komt er een heel mooie wending in de psalm. Toen hoorde God. God neemt al zijn zorgen en angsten weg! Daarna jubelt de dichter het uit: De Heere is groot, genadig en rechtvaardig! De rest van de psalm dankt en looft de dichter de Heere om de verlossing.

Voor iedere situatie
Wat betekenen de Psalmen in jouw leven? Herken je je eigen leven weleens in de psalmen? Als je het moeilijk hebt, herken je dan de klacht uit Psalm 77 vers 6 (berijmd)? Als je mag vertrouwen op de Heere, herken je dan het vertrouwen uit psalm 121 vers 1 (berijmd)? Calvijn noemde de psalmen het apothekerskastje van God, omdat er altijd een medicijn is voor elke situatie waarin je je bevindt. Er is altijd wel een psalm die bij jouw huidige situatie aansluit! Zing en lees daarom veel de Psalmen! ‘Ik zal psalmen zingen tot Gods eer’ (Psalm 108:1 berijmd).

Nelleke de Wolf en Hanneke ten Voorde

Dit artikel verscheen eerder in Daniël.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: