Naomi’s onderwijs over de losser

Ruth 2:18-23

Ruth had veel aan Naomi te vertellen. Daarbij had ze eigenlijk geen woorden nodig. Ze kon laten zien hoeveel graan ze verzameld had. Ze had ook gekregen voor eigen gebruik die dag. Wat ze daarvan over had gehouden, gaf ze aan haar schoonmoeder.

Als Naomi het ziet, is ze ervan onder de indruk. Ze is benieuwd bij wie Ruth dan wel geweest is. Deze landeigenaar moet wel zeer gezegend zijn! Ruth merkt de oprechte belangstelling bij Naomi en vertelt alles. Dan lezen we ook voor het eerst dat Ruth de naam van deze bijzondere man gebruikt: Boaz (vers 18-19). Nu is voor Naomi het moment gekomen dat ze Ruth meer gaat vertellen over Boaz. “Hij is één van de lossers” (vers 20). Daarbij zal ze Ruth hebben verteld hoe de losser beschreven wordt in de wetten van Mozes (Lev. 25 en Num. 5:8).

Dat is in deze bijzondere geschiedenis het centrale punt: er is een losser nodig om Naomi en Ruth een plaats onder het Joodse volk (terug) te geven. Zo hebben wij een Verlosser nodig om vrede te vinden met God en bij Zijn volk te horen. Is dat ook voor jou al het belangrijkste in je leven geworden? Deze geschiedenis is een leerzaam voorbeeld van hoe de Heere zondige mensen hierin leidt.

Bij Ruth wordt voor deze dingen plaats gemaakt. Zo werkt de Heilige Geest in zondaren die Hij het geestelijke leven schenkt. Hij leidt hen in wegen waarin ze hun armoede en rechteloosheid voor God gaan inleven. Buiten God lijden ze honger en in zichzelf vinden ze de dood. En tegelijk laat de Heere ze proeven van de genade die de Heere schenkt om Jezus’ wil. Wat is dat goed. Diepe indruk maakt de naam van de Zaligmaker op het schuldverslagen zondaarshart. Zo komt het moment dat ze voor het eerst Zijn naam noemen: Jezus.

Zulke zoekende zielen hebben onderwijs nodig. Ben jij ook zo onwetend? Heb je de stem van Gods Woord al eens gehoord in je hart? Want daardoor maakt de Heilige Geest Zijn ontdekkende, maar ook Zijn vertroostende bediening krachtig in de ziel. Weet je waarom God aan arme zondaren Zijn genade doet ervaren? Dat komt voort uit Zijn verkiezende zondaarsliefde. Maar hoe rijk het ook is om dat te merken, het kan zo niet blijven. Zoals Ruth een rechtsgrond nodig had om in Israël een plaats te ontvangen, zo moet elke zondaar leren dat hij een Borg nodig heeft tot verzoening van de schuld. De Zaligmaker moet worden gepenbaard en Zijn werk toegepast aan het hart. Naomi wist als geen ander wat er moest gebeuren. Maar ze heeft gewacht met het te vertellen tot er bij Ruth plaats voor was. En toen dat moment gekomen was, sprak ze Ruth niet zomaar zalig, maar ging ze eerlijk met haar om. Ouders en opvoeders, wat hebben onze jongeren dat nodig - ook vandaag.
Voor Ruth worden nu ineens veel dingen duidelijk (vers 21). Ze neemt dan ook Naomi’s raad ter harte om zich trouw te voegen onder de leiding van Boaz en zijn knechten (vers 22,23). Ze is van hem afhankelijk en moet wachten op zijn ontferming.

Wat een levensles, beste jongere. En wat ben je gelukkig als je deze in je jonge jaren mag leren. O God, wees mij zondaar genadig, bad de tollenaar (Lukas 18:13). Is het ook jouw gebed geworden? Heb je de Heere Jezus nodig, maar weet je niet hoe Hij ooit jouw Zaligmaker zal worden? ‘Wacht op den HEER’, godvruchte schaar, houd moed: Hij is getrouw, de bron van alle goed; Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer; Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER’ (Psalm 27:7 berijmd).

Ds. G.W.S. Mulder

Dit artikel verscheen eerder in Daniël.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: