De jonge Timótheüs opgevoed met twee verschillende voorbeelden

De jonge Timótheüs opgevoed met twee verschillende voorbeelden

Timótheüs betekent: God erend. En dat is waar. Opgegroeid in Lystre, het huidige Turkije, heeft hij de Heere al jong lief. De opvoeding van zijn godvrezende Joodse moeder Eunice en oma Loïs zijn tot grote zegen geweest, ondanks zijn ongelovige Griekse vader. Later wordt Timótheüs meegenomen door Paulus op zijn zendingsreis. Uiteindelijk komt hij in Efeze terecht en wordt daar de eerste bisschop. Dominee P.D. den Haan (39) uit Rijssen gaat uitgebreid in op het (geestelijk) leven van deze jongeman.

In 2 Timótheüs 3:15 staat dat Timótheüs de heilige Schriften van kinds af geweten heeft. Dit wijst erop dat hij een christelijke opvoeding heeft gehad. Zijn oma en moeder hebben hem opgevoed met de Bijbelse leer. Hij heeft al vroeg kunnen zien hoe het was om de Heere te dienen en te vrezen. Dominee: “Hij ziet als kind echter nog meer. Zijn vader moet niets hebben van het geloof van zijn vrouw en schoonmoeder. Een opvoeding met twee gezichten dus. De Bijbelse opvoeding wordt echter gezegend in het leven van Timótheüs.”

Wat kunnen we van hem leren?
“Timótheüs komt in de Bijbel naar voren als een bescheiden man. Paulus noemt hem een achtervolger van de woorden des geloofs en van de goede leer waarin hij is opgevoed. Timótheüs heeft gaven ontvangen om Gods Woord te verkondigen. Hij is lankmoedig. Dit is een ander woord voor geduldig. Timótheüs is geen driftige man. Hij is lijdzaam. Dit betekent dat hij bereid is om te lijden voor de naam van de Heere Jezus Christus. Hij heeft liefde tot God en zijn naaste. Hij heeft het ware geloof ontvangen. De apostel Paulus is zijn grote voorbeeld. Timótheüs leeft dicht bij de Heere. Hierin is hij jou en mij tot een voorbeeld. Hij is ook ouderling in het Woord en de leer te Éfeze. Wij zouden zeggen dat hij predikant was. In Éfeze heeft Timótheüs het moeilijk, maar Paulus ondersteunt en vertroost hem in de twee brieven. Hieruit kunnen we afleiden dat Timótheüs soms zwak en moedeloos is. Timótheüs is niet zonder zonde en heeft verzoening nodig. Maar hij mag wel een geestelijke vader hebben die hem onderwijs geeft in het omgaan met de verdrukkingen en moeilijkheden.”

Soms hoor je weleens in een preek over een Timótheüsbekering. Wat wordt daarmee bedoeld?
“Vaak wordt daarmee aangegeven dat de Heere met al Zijn kinderen een persoonlijke weg gaat. Men zegt wel dat de bekering van de meeste kinderen van de Heere lijkt op de bekering van Timótheüs. Of dat waar is weet ik niet. Kinderen van de Heere die van kinds af aan de Heere mogen dienen en vrezen kunnen het moment van de wedergeboorte of bekering meestal niet aanwijzen. Dit kan soms veel strijd en worstelingen geven in hun leven of de bekering wel echt waar is. Maar de waarheid van de bekering hangt gelukkig niet af van het wel of niet weten van het tijdstip van de wedergeboorte. De ware bekering wordt zichtbaar door de vruchten van het genadeleven (Gal. 5:22), zoals ook bij Timótheüs. Dat kan troost geven. De zekerheid van de wedergeboorte wordt door de kinderen van de Heere ervaren wanneer ze door het geloof op Christus mogen zien. En als ze mogen geloven dat Hij ook hun Zaligmaker is. Hij is de enige Grond en het enige Fundament van de zaligheid. De strijd en de worsteling om de zekerheid van de bekering drijft als het goed is uit tot Christus.”

Meer lezen? Lees heel het interview op bladzijde 8-11 van Daniël #2 (2024).

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: