De rustdag, een verademing

De rustdag, een verademing

De wekelijkse rustdag is bedoeld als een verademing. Een oase van rust na zes dagen werken. De dag des Heeren is een dag, gewijd aan Hem. Zie jij iedere week uit naar de zondag? Laten we eerlijk zijn. Zondag vieren vinden we soms ook lastig. Wat mag wel, wat mag niet? In dit artikel gaan we in op vragen die jullie zelf via Instagram hebben ingediend.

Waarom is er eigenlijk een rustdag?
Het vierde gebod geeft zelf het antwoord. Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, (…) en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelve (Ex. 20:11). God heiligde de zevende dag. Dat betekent: God heeft er een bijzondere dag van gemaakt. Er staat ook dat Hij die dag zegende. Er is geen dag waarop je zó de zegen van God kan ervaren als de rustdag. Jezus deed veel van Zijn wonderen op de sabbat. Zo is het nu nog. Als je Gods dag eert, mag je veel van God verwachten. Merk jij wel eens iets van die zegeningen?
De rustdag is dus iets positiefs. Na zes dagen werken mág je even adem scheppen (Ex. 23:12). God zorgt voor de mensen. Hij zegt dat ze moeten rusten van hun werk. Dat zegt Hij niet vrijblijvend. Het is één van Zijn geboden. Zo zorgt Hij voor Zijn schepping.

Wat is een goede invulling van de zondag?
Rustdag betekent niet alleen een dagje luieren. De zondag is geen lege dag. Het is een dag om met elkaar God te zoeken, Hem te eren. Want Hij is dat waard. En wij hebben dat nodig. Hieronder een paar handvatten voor het invullen van de zondag.

1. Op de rustdag hoeft niets wat 'moet'. Wees geen slaaf van je bezigheden. Dingen die niet hoeven zijn bijvoorbeeld: Je werk, je hobbyproject waar je verder mee wilt komen. De toets van maandagochtend. De berichtjes van je vrienden die beantwoord moeten worden. Je moet op de rustdag niet je eigen zin doen, en zelfs niet over die dingen denken en praten (Jes. 58:13). Het is Góds dag.

2. Bij de rustdag hoort blijdschap. Op de zevende scheppingsdag verblijdde God Zich over Zijn werk. Wij mogen volgens Gods voorbeeld rusten, én ons verblijden. Rusten van het werk geeft blijdschap. Maar de blijdschap van de rustdag gaat dieper. De HEERE wijst Israël daarop. Op de sabbat moeten ze denken aan Gods grote daden. Hoe Hij hen uit Egypte bevrijd heeft (Deut. 5:15). Wij leven in het Nieuwe Testament. Iedere zondag moeten wij denken aan de bevrijding door het werk van Christus. Hij bevrijdde Zijn volk van de eeuwige straf en verdiende voor hen het eeuwige leven. Dat is de blijdschap van de zondag. Daaromis het goed dat men den HEERE love, en Zijn Naam psalmzinge (Ps. 92:2). Ken jij daar iets van? Met elkaar zingen is een goede invulling van de zondag.

3. Laat ons de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten (Hebr. 10:25). Dat is een belangrijke regel voor de christelijke kerk. Op Gods dag ga je naar de diensten in je gemeente. Je gaat naar de preekbespreking of de jeugdvereniging als die op zondag is. Blijf daar nooit zomaar weg.

4. Zoek de Heere op deze dag. De rust van al je bezigheden geeft ook ruimte. Ruimte om de Heere te zoeken. Pak daarom een goed boek. Of creëer een vast voorleesmoment in het gezin. Lees een stukje uit een Bijbelverklaring over het gedeelte van de preek. Waarom niet een kwartiertje stil op je kamer om te bidden? Of een half uurtje om heel rustig een hoofdstuk uit de Bijbel te lezen?

5.Wees gericht op de ander. Jezus zegt ook over de rustdag: Ik wil barmhartigheid en niet offerande (Matth. 12:7). Jezus had juist op de sabbat oog voor Zijn naaste. Hij deed veel wonderen op die dag. De Heere liet zien dat juist deze dag vraagt om barmhartigheid. Denk jij aan de jongere die het moeilijk heeft? Zijn buurkinderen welkom bij het zangmoment of Bijbels-knutselmoment in het gezin? Is een alleenstaand gemeentelid welkom bij jullie preekbespreking? Neem je extra tijd om voor anderen te bidden?

Dit artikel helemaal lezen? Kijk dan op bladzijde 8-11 van Daniël #12.

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: